Dokumenty

Przywilej Stanisława Augusta Poniatowskiego z 25 sierpnia 1778 r. – odpis sporządzony 12 maja 1820 r. Źródło: Archiwum Państwowe w Kielcach, Rząd Gubernialny Radomski, sygn. 5820, k. 64-74.

Sprawa nałożenia na mieszkańców Jędrzejowa obowiązku opłaty taksy od przyjęcia prawa miejskiego (zawiera wykaz mieszkańców, którzy nabyli prawo miejskie w Jędrzejowie w okresie od 1806 do 1820 r.). Źródło: Archiwum Państwowe w Kielcach, Rząd Gubernialny Radomski, sygn. 2295, k. 275-286.

Opisanie gruntów i oszacowanie potencjalnych dochodów z roli Borki, sporządzone 16-18 grudnia 1821 r. Źródło: Archiwum Państwowe w Kielcach, Rząd Gubernialny Radomski, sygn. 2296, k. 35-49.

Rozkład dostawy kamienia i piasku potrzebnych do brukowania Rynku i głównych ulic Jędrzejowa, opracowany 10 czerwca 1822 r. przez burmistrza miasta. Źródło: Archiwum Państwowe w Kielcach, Rząd Gubernialny Radomski, sygn. 2292, k. 24-36.

Skarga Herszli Salomonowicza Szenkera z 2 grudnia 1822 r. na niedopuszczenie go do udziału w licytacji jatek w Jędrzejowie. Źródło: Archiwum Państwowe w Kielcach, Rząd Gubernialny Radomski, sygn. 2296, k. 235-237.

Kopia decyzji Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji oraz Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z 18 września 1823 r. w sprawie sporu o czynsze i propinację opacką. Źródło: Archiwum Państwowe w Kielcach, Rząd Gubernialny Radomski, 5820, k. 110-112.

Kopia decyzji namiestnika Królestwa Polskiego z 27 stycznia 1824 r. o ustanowieniu w Jędrzejowie dwóch ośmiodniowych jarmarków na konie. Źródło: Archiwum Państwowe w Kielcach, Rząd Gubernialny Radomski, sygn. 2303, k. 176.

Decyzja Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu z 7 maja 1846 r. w sprawie spłaty zaległych czynszów opackich. Źródło: Archiwum Państwowe w Kielcach, Rząd Gubernialny Radomski, sygn. 9888, k. 246-247.

Opinia magistratu miasta Jędrzejowa o felczerze Mordce Kiwie Sobkowskim, wystawiona 19 października 1846 r. Źródło: Archiwum Państwowe w Kielcach, Rząd Gubernialny Radomski, sygn. 2303, k. 228.

Opinia mieszkańców Jędrzejowa o felczerze Teodorze Dobku, wystawiona 20 listopada 1851 r. Źródło: Archiwum Państwowe w Kielcach, Rząd Gubernialny Radomski, sygn. 2303, k. 294-295.

Pełnomocnictwo mieszkańców Jędrzejowa dla Juliana Anca z 20 marca 1852 r. (zawiera autografy mieszczan). Źródło: Archiwum Państwowe w Kielcach, Rząd Gubernialny Radomski, sygn. 2303, k. 306-308.

Protokół prowadzonego w 1861 r. postępowania w sprawie zakazu osiedlania się Żydów w Jędrzejowie (zawiera m.in. wykaz przywilejów miejskich oraz listę Żydów zamieszkujących w Jędrzejowie w 1859 r.). Źródło: Archiwum Państwowe w Kielcach, Rząd Gubernialny Radomski, sygn. 2303, k. 398-413.

Raporty magistratu i burmistrza Jędrzejowa oraz korespondencja na naczelnikiem powiatu kieleckiego na temat pobytu w mieście oddziałów powstańczych w okresie od stycznia do października 1863 r. Źródło: Archiwum Państwowe w Kielcach, Naczelnik Powiatu Kieleckiego, sygn. 55, k. 334-336; sygn. 56, k. 174-175, 184-184v, 257-257v, 286-288, 367-367v.

Prośba mieszkańców z 2 lutego 1878 r. o zmianę statusu Jędrzejowa z osady na miasto. Źródło: Archiwum Państwowe w Kielcach, Rząd Gubernialny Kielecki, sygn. 5120, k. 21-24.

Statut Jędrzejowskiego Towarzystwa Ogniowego z 1883 r. z podpisami członków założycieli. Źródło: Archiwum Państwowe w Kielcach, Rząd Gubernialny Kielecki, sygn. 6668, k. 25-30.

Uchwała zebrania gminnego z 2 stycznia 1895 r. podjęta z okazji ślubu cara Mikołaja II. Źródło: Archiwum Państwowe w Kielcach, Akta miasta Jędrzejowa, sygn. 12, k. 55v-58.

Uchwała zebrania gminnego z 7 czerwca 1903 r. o wyborze kandydata na wójta. Źródło: Archiwum Państwowe w Kielcach, Akta miasta Jędrzejowa, sygn. 14, k. 63-64v.

Wykaz towarzystw pożyczkowych działających w gminie Jędrzejów w 1915 r. Źródło: Archiwum Państwowe w Kielcach, C. i k. Komenda Powiatowa w Jędrzejowie, sygn. 109, k. 219-220.

Jan Gryfita, arcybiskup gnieźnieński, potwierdza dokonaną przez siebie fundację klasztoru Cystersów w Brzeźnicy i dokonane na jego rzecz nadania, 1153 r. Źródło: „Kopiariusz dokumentów klasztoru jędrzejowskiego”, 1610; Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, rkps 1609.

Jan Gryfita, arcybiskup gnieźnieński, i Gedko, biskup krakowski, nadają wsie i dziesięciny dla klasztoru Cystersów w Jędrzejowie, bez daty [dwie redakcje tekstu, datowane na 1167 r.]. Źródło: „Kopiariusz dokumentów klasztoru jędrzejowskiego”, 1610; Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, rkps 1609.

Bolesław Wstydliwy, książę krakowsko-sandomierski, nadaje klasztorowi Cystersów w Jędrzejowie przywilej lokacji miasta Jędrzejowa na prawie średzkim, Kraków, 16 II 1271 r. Źródło: „Kopiariusz dokumentów klasztoru jędrzejowskiego”, 1610; Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, rkps 1609.

Władysław Łokietek, król Polski, na prośbę opata Gerarda nadaje klasztorowi Cystersów w Jędrzejowie przywilej lokacji na prawie niemieckim oraz potwierdzenie immunitetu sądowego i ekonomicznego dla wszystkich jego wsi, Kraków, 5 II 1333 r. Źródło: „Kopiariusz dokumentów klasztoru jędrzejowskiego”, 1610; Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, rkps 1609.

Kazimierz Wielki, król Polski, zezwala na prowadzenie handlu w mieście Jędrzejowie tylko za zgodą opata i konwetu jędrzejowskiego, Kraków, 19 XI 1336 r. Źródło: „Kopiariusz dokumentów klasztoru jędrzejowskiego”, 1610; Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, rkps 1609.

Władysław Warneńczyk, król Polski, na prośbę opata Nieustępa potwierdza i transumuje przywilej targowy Kazimierza Wielkiego z 1336 r., Kraków, 2 III 1440 r. Źródło: „Kopiariusz dokumentów klasztoru jędrzejowskiego”, 1610; Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, rkps 1609.

Jan Olbracht, król Polski, potwierdza i transumuje okazany sobie przywilej targowy Władysława Warneńczyka z 1440 r. i Kazimierza Wielkiego z 1336 r., podkreślając obowiązek uiszczania należnych opłat targowych dla klasztoru, Kraków, 24 III 1498 r. Źródło: „Kopiariusz dokumentów klasztoru jędrzejowskiego”, 1610; Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, rkps 1609.

Mikołaj ze Strzelec, sędzia, i Piotr z Fałkowa, podsędek ziemski sandomierski, wydają wyrok w sporze między mieszczanami jędrzejowskimi a opatem Wojciechem [z Przyłęku] i konwentem cystersów w Jędrzejowie o przywilej wójtostwa, podwyższanie czynszów i wolność korzystania z pastwisk, lasów i zarośli, Wiślica, 17 VIII 1413 r. Źródło: „Kopiariusz dokumentów klasztoru jędrzejowskiego”, 1610; Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, rkps 1609.

Paweł z Bogumiłowic, sędzia, i Krystyn Myszka z Nieprześni, podsędek ziemski krakowski, wydają wyrok w sporze między opatem jędrzejowskim Wojciechem [z Przyłęku] a Stanisławem Jelitko z Gozny o drogę z Gozny do Jędrzejowa, Kraków, 1 X 1415 r. Źródło: „Kopiariusz dokumentów klasztoru jędrzejowskiego”, 1610; Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, rkps 1609.

Mikołaj Pieniążek z Witowic, podkomorzy krakowski i starosta sanocki, dokonuje rozgraniczenia między dobrami opata Mikołaja Odrowąża [z Rembieszyc] i konwentu jędrzejowskiego, tj. wsiami Raków, Lasków i miastem Jędrzejów, a wsiami szlacheckimi Mnichów i Osowa, 21 X 1460 r. Źródło: „Kopiariusz dokumentów klasztoru jędrzejowskiego”, 1610; Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, rkps 1609.